Haqqımızda

Sağlam Nəsil MMC, inək peyin əsasında üzvi gübrə istehsal edən “TOG” bir şirkətdir. Üzvi gübrələr bazarında şirkətimiz gənc, lakin perspektivli bir oyunçudur. Kollektivə kənd təsərrüfatı elmi və biotexnologiya sahəsində aparıcı mütəxəssis olan professor və elmlər namizədləri daxildir.

Məqsəd və vəzifələrimiz

Azərbaycan üzvi gübrələr bazarı yalnız körpəlikdədir. Bazarın formalaşmasına təkan “təmiz” malların son istehlakçılarının artan tələbatı olmalıdır. Bu sənayenin inkişafındakı digər amillər üzvi tullantıların emalı üçün müasir avadanlıqların hazırlanması və tətbiqi, ümumiyyətlə ekoloji problemlərin həllinə keçiddir.

Üzvi gübrələrə ətraf mühitə zərər verməyən və təhlükəsiz qida təmin edən bioloji mənşəli maddələr daxildir.

Üzvi gübrələrin mineral gübrələrdən üstünlüyü nədir?

Mineral gübrələr müxtəlif bitkilər yetişdirmək üçün istifadə olunan maddələr kompleksidir: azot, fosfor, kalium, kalsium və s. Qarışıq bir çox amildən asılı olaraq yaradılır: torpağın turşuluğa ehtiyacı, iqlim zonasının növü, torpağa yüklənmə dərəcəsi və s. Yalnız bütün əsasların qurulmasından sonra müəyyən bir nisbətdə mineral gübrələr tətbiq olunmalıdır. Torpağa daxil olduqda ərimə və udma prosesləri başlayır. Mövcud statistikaya görə, növlərindən asılı olaraq, tələb olunan elementlərin 30% -dən 60% -ə qədəri udulmur, yəni yeraltı sularla tədricən yuyulur və müntəzəm istifadəsi məhsulu keyfiyyətinə təsir edən torpağı tükəndirir Üzvi gübrələr olduqda bu faiz Minimal olaraq ortaya çıxır ki, bu da maddələrin müəyyən bir xüsusi maddə ilə əlaqəsi, yəni təbii mühitin daxilində komponentlərin olması ilə əlaqədardır. Üzvi gübrələrlə bu cür hallar yaranmır, çünki əvvəlcə torpaqdan çıxardığımız bioloji maddələr məhsulla birlikdə torpağa qayıdır, burada təbiətdəki elementlərin təbii dövranında və kənd təsərrüfatı torpaqlarından düzgün istifadə edilməlidir.

Müxtəlif ölkələrin aparıcı elmi qurumlarının uzunmüddətli müqayisəli sınaqları göstərdi ki, üzvi gübrələrin dəyəri mineral gübrələrin qiymətindən çox deyil. Üstəlik, bir neçə ildir davam edən torpağa faydalı təsiri kənd təsərrüfatı müəssisələrinə torpaq keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq və məhsul məhsuldarlığını artırmaqla xeyli pul qənaət etməyə imkan verir. Əldə edilə biləcək effekt üçün yalnız kompost almaq və müəssisənin bütün sahələrinə səpmək kifayət deyil – Azərbaycan kənd təsərrüfatının gələcəyi olan yeni “yaşıl” əkinçilik üsul və texnologiyalarını düzgün, tam və sistematik şəkildə tətbiq etmək lazımdır.